I-NET กิจกรรม

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒


การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามสอบ ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดุซงญอ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส