งานส่งเสริมการศึกษา

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจนมโรงเรียนพร้อมกับปศุสัตว์อำเภอจะแนะ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายรอสดี กอวาอู […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการตรวจเ […]

กิจกรรม สถาบันศึกษาปอเนาะ ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สถาบันปอเนาะตามวิถีชุมชน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา

ผอ.สช.อ.ระแงะ เข้าร่วมประชุมพิจารณาและเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ ก […]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) สารสนเทศ ส่งเสริมการศึกษา

ร่วมประชุมการจัดทำบัตรผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) ณ สช.อ.สุไหงปาดี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลเลา […]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ดำเนินการจัดสอบสมรรถนะผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษา […]

ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมการมีบัตรประจำตัวผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ กะ […]

กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. นายอับดุลเลาะ กะ […]

กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อ […]

กิจกรรม สถาบันศึกษาปอเนาะ ส่งเสริมการศึกษา

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึ […]