กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน


วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการชุดที่ 1 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางและทำความเข้าใจให้กับศูนย์ฯ (ตาดีกา)ในสังกัด