กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน


เมื่อวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน 2563 นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางและทำความเข้าใจให้กับสถานศึกษาในสังกัด