กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

สช.อ.จะแนะจัดประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


วันที่ 18 มีนาคม 2564  นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายให้ บุคลากร สช.อ.จะแนะ จัดประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตามโครงการประชุมสัญจร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้กับสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้บริหารและผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) ตำบลดุซงญอและตำบลผดุงมาตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส