กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ

ผอ.สช.อ.จะแนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย


วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรอบรมพัฒนาการสร้างนวัตกรรม/สื่อการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ตรงตามความสามารถของนักเรียนสำหรับครูภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.3  ณ โรงแรมเซาร์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี