แบบฟอร์มดาวโหลด

ด้านการเงินการคลัง

– ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

– ใบลาพักผ่อน

– ใบสำคัญรับเงิน

– ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

– สัญญาการยืมเงิน

– ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

– ใบมอบฉันทะ

– หลักฐานการจ่ายเงิน คชจ. ในการเดินทางไปราชการ

– ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

– ใบสำคัญรับเงิน ที่ปิดใบสำคัญ

– ที่ปิดใบสำคัญ

– แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน

– แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

– หนังสือรับรองใบสำคัญ

– หลักฐานการจ่ายเงินนอกเวลา

– หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม แบบ 4219

– ขอหนังสือรับรองเงินเดือน

– ขอหนังสือรับรองค่าจ้างประจำ

– หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

– แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ แบบ สบง.2

– รับรองการเป็นทายาท

– หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

– คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100

– แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงและการหักลดหย่อน แบบ สบง.1

ด้านบุคลากร

– แบบคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

– แบบคำขอปรับเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามวุฒิ(ปรับวุฒิ)

– แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภททั่วไป/วิชาการปฏิบัติการ)

– แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ)

– แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่

– แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (แบบ ปส.1.1)

– ใบสมัครคัดเลือกเลื่อนระดับ (แบบ ปส.1.2)

– แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบ ปส.1.3)

– แบบคำร้องขอโอน หรือบรรจุกลับ

– แบบคำร้องขอโอนสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

– แบบคำขอประเมินตำแหน่งวิชาการ ระดับเชียวชาญขึ้นไป (ขั้นตอนการส่งผลงาน ชช.)

– แบบคำขอประเมินตำแหน่งวิชาการ ระดับเชียวชาญขึ้นไป (แบบประกอบคำขอรับการประเมิน)

– แบบคำขอประเมินตำแหน่งวิชาการ ระดับเชียวชาญขึ้นไป (เอกสารหมายเลข 3 ตอนที่ 2)

– แบบคำร้องขอลาออก

– ตัวอย่างการจัดทำแบบขอนับต้นทุน

– ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

– ตัวอย่างการจัดทำแบบเกื้อกูล

– UNDO ข้าราชการผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด

– ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป. พ.ศ.2558