เกี่ยวกับ สช.อ.จะแนะ

การจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ

  • ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ในเรื่องการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมติให้จัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ได้ลงนามประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔มีนาคม ๒๕๕๒   โดยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับ เร่งรัด  นิเทศและติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ได้ลงนามประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ จัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา พร้อมทั้งจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในทุกอำเภอของจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อำเภอจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) มีฐานะเป็นสำนักภายในสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์

  • สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  อย่างทั่วถึงมีคุณภาพมาตรฐาน โดยมุ่งการพัฒนาการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนสถาบันศึกษาปอเนาะศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  ได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
  • ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในอำเภอจะแนะให้ได้มาตรฐาน
  • พัฒนา สนับสนุน บุคลากรสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ สู่ความเป็นเลิศ
  • จัดระบบบริหารจัดการภายในที่เด่นชัด เข้มแข็ง เป็นระบบ