กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา

สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สช.อ.จะแนะ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม โดยมี นายชัยรัตน์ สุขสมคิด นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสุนทร ฤทธิภักดี ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส