กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ สารสนเทศ ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเอกชน

สช.อ.จะแนะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม CANVA


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ โดยมีกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม CANVA เพื่อให้ครูมีทักษะ ความรู้ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ โดยมี นาย อับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส