วิสัยทัศน์

  • สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  อย่างทั่วถึงมีคุณภาพมาตรฐาน โดยมุ่งการพัฒนาการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล