กิจกรรม ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

มอบแบบเรียน


มอบแบบเรียนและแผนการสอนแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในพื้นที่ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวา