พันธกิจ

  • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนสถาบันศึกษาปอเนาะศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  ได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
  • ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในอำเภอจะแนะให้ได้มาตรฐาน
  • พัฒนา สนับสนุน บุคลากรสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ สู่ความเป็นเลิศ
  • จัดระบบบริหารจัดการภายในที่เด่นชัด เข้มแข็ง เป็นระบบ