กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา) ส่งเสริมการศึกษา

ผอ.สช.อ.ระแงะ เข้าร่วมประชุมพิจารณาและเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย นายอับดุลอาซิ มะเย็ง และประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมพิจารณาและเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสุริยะวิถี ชั้น ๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส