กิจกรรม ผอ.สช.อ.จะแนะ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)

นิเทศ ติดตาม ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ดารุสอิสลาม, อัตตัรบียะห์อิสลามียะห์  และนูรุลกอลบี “เรียนดี มีความสุข”


วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2567 สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ  ได้แก่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุสอิสลาม, อัตตัรบียะห์อิสลามียะห์  และนูรุลกอลบี ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส