กิจกรรม โรงเรียนเอกชน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน


ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของโรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสามัญแห่งแรกในพื้นที่อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส