ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลตาดีกา ปีการศึกษา 2560

– ข้อมูลพื้นฐาน

 – ข้อมูลจำนวนผู้เรียน

– ข้อมูลนักเรียน และผู้สอน

– ข้อมูลสภาพศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

– สรุป ข้อมูลศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

ข้อมูลปอเนาะ ปีการศึกษา 2560

– ข้อมูลพื้นฐาน

– ข้อมูลจำนวนครูผู้สอน

– สรุป ข้อมูลจำนวนผู้เรียน